Uitgangspunten

Samenwerking

  • Met producenten en afnemers van biomassa, financiers, kennisinstellingen en overheden.

Duurzaamheid

  • We ijveren voor vaststelling op EU-niveau van pragmatisch toepasbare duurzaamheidscriteria voor diverse conversieketens van organische grondstoffen naar materialen en energie.
  • Het uitgangspunt moet zijn: optimale benutting van de organische grondstoffen en minimale effecten op milieu en klimaat.
  • Duurzaamheidscriteria moeten ook van toepassing zijn op fossiele ketens als gas, olie en kolen.
  • De herkomst van biomassa moet kenbaar zijn en de teelt ervan mag geen schade veroorzaken aan het milieu, de biodiversiteit of de sociale structuur.

Omzetting van biomassa naar groene grondstoffen en energie

  • We stimuleren de biobased economy waarbij eerst nuttige grondstoffen uit gewassen worden gehaald (cascadering) voor nutriënten, bio-plastics of farmaceutische (half)producten en de laagwaardige reststoffen worden omgezet in energie.
  • We richten ons op alle mogelijke omzettingsvormen van biomassa naar energie. Verbranding van reststoffen, afval en geteelde gewassen, vergisting van mest en slib, in huishoudens, utiliteit en industrie; warmte, stoom, elektriciteitsopwekking en warmtekrachtkoppeling, omzetting naar vloeibare biobrandstoffen voor transport.