Ennatuurlijk donateur van PBE

2 juli 2018

Platform Bio-Energie is blij met het besluit van Ennatuurlijk om donateur van PBE te worden. Ennatuurlijk verbindt warmtebronnen met eindgebruikers. Het levert warmte en koude aan ruim 70.000 gezinnen en bedrijven in Nederland. Ennatuurlijk gebruikt hiervoor lokale, duurzame energieoplossingen, waaronder warmte geproduceerd met biomassa. Ennatuurlijk is actief in 37 dorpen en steden met een totaal van meer dan 2.350 km aan aansluit-, transport- en hoofdleidingen. Helma Kip is beleidsadviseur bij Ennatuurlijk en licht toe waarom haar bedrijf donateur is geworden van PBE: “Ennatuurlijk streeft ernaar om zo veel mogelijk woningen en bedrijven te verwarmen met zo min mogelijk CO2 uitstoot. Naast restwarmte uit de industrie maken wij daarbij gebruik van energie uit lokale, hernieuwbare bronnen. Het gebruik van biomassa is daarbij een geschikte manier om hele wijken collectief te verduurzamen en een alternatief te bieden voor het gebruik van aardgas voor verwarming en warmtapwaterbereiding. Daarnaast verbeteren we continue de efficiëntie van onze warmtelevering. Zo willen we bijdragen aan een betere leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. Samen met PBE verwachten we op een professionele manier een bijdrage te leveren aan de vorming van de publieke opinie rondom biomassa en het op een verantwoorde wijze gebruikmaken van de inzet van duurzame biomassa in de energietransitie”.

Meer informatie over Ennatuurlijk vindt u op www.ennnatuurlijk.nl

ECN part of TNO donateur van PBE

20 juni 2018

ECN part of TNO is een internationaal topinstituut op het gebied van de energietransitie. Met 700 toponderzoekers en onderzoeksfaciliteiten van wereldklasse. Aan de hand van acht innovatieprogramma’s is ECN part of TNO in april 2018 begonnen als het nieuwe centre of excellence voor energievraagstukken. ECN part of TNO streeft met deze programma’s naar een significante toename van zonnestroom, grootschalige opwekking van windstroom, een breed gedragen energietransitie, energie producerende gebouwde omgeving, CO2-neutrale brand- en grondstoffen, CO2-neutrale industrie en een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem.

PBE Business Meeting op 20 juni

20 juni 2018

Woensdag 20 juni organiseert PBE haar eerstvolgende Business Meeting. Deze wordt gehouden bij DEKRA Certification BV in Arnhem. Vanaf 13.30 uur is de ontvangst, om 14.00 uur start het programma. Vanaf 16.00 uur is er gelegenheid met elkaar na te praten. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Beeldvorming over bio-energie is een steeds groter wordend probleem. PBE heeft dit onderwerp daarom in haar  werkprogramma tot prioriteit gemaakt.

  • PBE rapporteert over haar acties tot nu toe en de plannen voor de nabije toekomst.

  • Bioenergie Centrale Cuijk geeft vanuit hun bedrijfsbelang en als donateur van PBE hun visie op de beeldvorming over bio-energie en de rol van PBE hierin.

 

2. Praktische vragen over de inzet van biomassa, zoals de berekening van broeikasgas emissies en certificering, zijn voor veel bedrijven actueel.

  • DEKRA presenteert haar producten en diensten om deze vragen te beantwoorden.

 

3. Het Klimaatakkoord is zeer belangrijk voor de toekomst van de bio-energie in Nederland.

  • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) deelt de laatste stand van zaken en licht het hernieuwbare energiebeleid verder toe.

 

U kunt zich aanmelden door een email te sturen aan secretariaat@platformbioenergie.nl.  

ZON Participaties en MPD Groene Energie nieuwe donateurs van PBE

07 juni 2018

ZON Participaties is opgericht om de energietransitie te versnellen. Het bedrijf levert advisering, ontwikkeling, projectbegeleiding en participaties in diverse ‘People-Planet-Profit-projecten’. ZON is overtuigd dat het klimaat verandert en maken hier serieus werk van, en waar mogelijk ook nog op een bedrijfseconomische wijze. Dus participatie betreft niet alleen financiële middelen, maar vooral de wens om samen een verschil maken. Dit alles zonder contact met de vaste grond te verliezen en bij voorkeur lekker vertrouwd met de voetjes in de modder. Zoe Veenendaal, directeur ZON Participaties: ‘We nemen nu deel aan het Platform Bio-Energie om samen een verschil te kunnen maken, voor een succesvolle samenwerking in de transitie!”.

MPD Groene Energie ontwikkelt diverse duurzame projecten om de energietransitie te versnellen. Het investeert mee met lokale overheden en werkt samen met lokale ondernemers, organisaties en belangengroepen. Warmtebedrijf Ede is een dochterbedrijf van MPD Groene Energie en produceert groene warmte in het duurzaamste warmtenet van Nederland. De groene warmte wordt gemaakt van lokaal afkomstige houtsnippers knip- en snoeiafval uit tuinen en uit bosbeheer (bos-onkruid de Prunus). In onze twee (binnenkort drie) bio-energie installaties in Ede worden de snippers omgezet in groene warmte. Via haar groene warmtenet in Ede verwarmt MPD inmiddels ca. 18.000 Edese woningen en bedrijven. Aangesloten huishoudens besparen direct 85% op hun CO2-uitstoot. Valentijn Kleijnen, directeur MPD Groene Energie: “Onze hoge duurzaamheidsscore in Ede is niet in de laatste plaats te danken aan de resthoutstromen die wij benutten. Toch heeft biomassa nog niet de goede naam die het verdient. Om die reden willen wij het Platfom Bio-Energie graag met ons donateurschap ondersteunen”.

 

PBE is blij met de aanmelding van beide bedrijven, waarmee het nog krachtiger haar rol als belangenbehartiger en informatieplatform voor de bio-energiesector kan vervullen. Meer informatie over beide bedrijven is te vinden op https://zon-participaties.nl en www.mpdgroeneenergie.nl.

 

Meeste biomassa voor energie komt uit Nederland

23 mei 2018

82% van de in Nederland gebruikte houtige biomassa voor energieproductie komt uit eigen land. Het restant is grotendeels afkomstig uit de direct omringende landen. De bijdrage aan de reductie in broeikasgasemissies bedroeg in 2017 1 miljoen ton. 

PBE publiceert deze cijfers in de jaarlijkse rapportage over houtige biomassa voor energieopwekking. De rapportage verschijnt nu voor het zesde jaar en is een vrijwillige verslaglegging door de sector over het gebruik van houtige biomassa in installaties vanaf 1 megawatt voor elektriciteit, verwarming en proceswarmte.

Bio-energie vormt 62,6% van de totale hernieuwbare energietoepassingen in Nederland en is daarmee verreweg de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie. In totaal is in 2017 bijna 1,7 miljoen ton houtige biomassa gebruikt. De gebruikte biomassa bestond uit reststromen uit bos, natuur- en landschapsbeheer, reststromen uit de agro-, food-, papier- en houtindustrie en gebruikt hout (zgn. A- en B-hout).

U kunt het persbericht hier downloaden.

 

Twinnovate is nieuwe donateur van PBE

08 mei 2018

Twinnovate is een projectontwikkelingsbedrijf in de hernieuwbare energie. De kernactiviteit betreft het ontwikkelen en implementeren van biomassa behandel- en verwerkingstechnologieën voor de productie van bio-energie.

In Nederland specialiseert Twinnovate zich in de realisatie van SDE+-projecten. Wereldwijd is het actief in de productie en inkoop van biomassa en het ontwikkelen van grootschalige biomassa projecten. John Bouterse is de directeur van Twinnovate en licht toe waarom het donateurschap van PBE belangrijk is voor zijn bedrijf: “Met de keuze om ons aan te sluiten bij het Platform Bio-Energie, onderstrepen wij het belang van een eenduidig collectief signaal naar de markt, overheid en consumenten. Met een biomassa markt aan het begin van haar mogelijkheden is een consistent en duurzaam beleid van groot belang. Wij hopen, met het delen van onze kennis en ervaringen, hieraan een bijdrage te kunnen leveren en het Platform te ondersteunen in het behalen van haar doelen”. Meer informatie over Twinnovate vindt u op www.twinnovate.com.

In mei marktconsultatie over conceptadvies SDE+ 2019

02 mei 2018

In mei legt PBL, samen met ECN/TNO en DNV GL een conceptadvies per thema voor aan de markt ter consultatie. Op basis van schriftelijke reacties uit de markt en marktconsultatiegesprekken stelt PBL, ondersteund door ECN/TNO en DNV GL, vervolgens het eindadvies op voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Minister van EZK besluit uiteindelijk aan het eind van het jaar over de openstelling van de nieuwe SDE+-regeling, de open te stellen categorieën en de bijbehorende basisbedragen.

Belanghebbenden worden uitgenodigd om in een open consultatieronde een reactie te geven op het conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen per thema. De rapportages zijn vanaf 9 mei 2018 te vinden zijn via de website van PBL. Indien u tevens met PBL, ECN/TNO en DNV GL in gesprek wenst te gaan kunt u contact opnemen met mw. R. Mahabier of mw. K. Stutvoet-Mulder via sde@pbl.nl voor het inplannen van een consultatiegesprek. 

Ronald Zwart directeur PBE

01 mei 2018

Platform Bio-Energie (PBE) heeft Ronald Zwart per 1 mei aangesteld als uitvoerend directeur. PBE investeert in deze nieuwe functie om haar rol als vertegenwoordiger van de bio-energie sector in Nederland te versterken. De benoeming van Ronald Zwart volgt uit een strategische heroriëntatie van PBE. Deze is gericht op het behouden en versterken van PBE binnen de snelle ontwikkelingen in het energie- en klimaatbeleid. 

PBE heeft tevens Henk Wanningen benoemd tot haar nieuw bestuursvoorzitter. Hij volgt Fokke Goudswaard op die recent afscheid had genomen en nu als ambassadeur voor PBE actief is.

U kunt het persbericht hier downloaden.

Please reload

Contact gegevens PBE

Tel: 06-81844288

bestuur@platformbioenergie.nl